Avgassforskriften

Kjøretøyforskriften n2/99, Kap. 25 Avgass

§ 25 – 1

Avgasser – generelle krav til motorvogn
1. Motorvogn skal være innrettet, utstyrt og vedlikeholdt slik at den ikke unødig utvikler skadelig eller Sjenerende gass eller røyk. Eksosanlegg skal være fritt for lekkasje og føre avgass fra motor og eventuelt varmeapparat ut i friluft på en hensiktsmessig måte.

§ 25 – 2

Avgasser – generelle krav til bil
1. Bil skal holdes i en slik forfatning at utslippet av forurensende avgasser ikke blir nevneverdig endret. Dyser, justering m.v. skal til enhver tid være som foreskrevet av fabrikanten, og eventuelle forseglinger tillates bare brutt når det skjer i overensstemmelse med fabrikantens retningslinjer.

2. Det er forbudt å montere utstyr som øker utslippet av forurensede avgasser med mindre det fremlegges dokumentasjon for at bilen tilfredsstiller de krav sorn ble lagt til grunn da den ble registrert første gang i Norge og utstyret er godkjent av Vegdirektoratet. Ettermontering av avgassetterbehandlingsutstyr (f.eks. 3-veiskatalysator og partikkelfilter) er bare tillatt dersom det foreligger dokumentasjon/bevitnelse/garanti fra bilfabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium for at utstyret er utprøvd og tilpasset vedkommende biltype. Av dokumentasjonen skal det fremgå hvilken avgasstandard (avgassdirektiv, -regulativ osv.) biltypen er prøvet etter og tilfredsstiller.

3. Nr. 2 siste setning trer i kraft 1. januar 2000 for ettermontering og ibruktagelse, uansett når bilen er registrert.

§ 25 – 3

Avgasser-krav til bil i bruk
1. Bil i bruk skal være slik vedlikeholdt og justert at følgende krav, som finnes i Rdir 92/ 55/EØF, er tilfredsstilt:

a) For bil med motor med elektrisk tenning, der motoren ikke styres av et avansert system som et treveiskatalysatorsystem med lambdasonde:
Konsentrasjon av CO ved tomgang skal ikke overskride 3,5 volum -%
b) For bil med motor med elektronisk tenning, der motoren styres av et avansert system som et treveiskatalysatorsystem med lambdasonde:
Konsentrasjonen av CO ved tomgang skal ikke overskride 0,5 volum -%.
Ved forhøyet tomgang – minst 2 000 o/min – skal konsentrasjonen av CO ikke overskride 0,3 volum -%, og lambdaverdien skal ligge innenfor +/- 0,03 eller etter fabrikantens anvisning.

Vedlegg 2 til kjøretøyforskriften

Følgende regler skal også gjelde for kjøretøy som omfattes av forskrift av 25. januar 1990 om krav til kjøretøy:
1. § 25 – 3. Dog skal grenseverdien etter nr. 1 a) være 4,5 for biler registrert før 1. oktober 1986. Bestemmelsene i nr. 1 a) gjelder ikke for biler registrert før 1. januar 1974.