Referat fra årsmøte i Citroen DS/ID Klubb Norge 15.05.2010

Dato: 15.05.10
Sted: Kongsberg

Årsmøtet ble satt med ca. … fremmøtte medlemmer.

1. Presidenten ønsket velkommen og innkallingen til møtet ble godkjent.

2. Skjalg Iversen ble valgt til møteleder og Eirik Holm til referent.

3. Årsmeldingen ble lest opp av møteleder og enstemmig godkjent.

4. Regnskap ble gjennomgått og godkjent.

5. Budsjettet for 2010 ble gjennomgått og godkjent med en liten bemerkning vedrørende en økning av posten Adm./Div. fra i fjor. Budsjettet for 2011 forelå ikke, men forslag fra salen om at dette skulle settes opp på basis av budsjettet for 2010 ble vedtatt.

6. Kontingenten for 2011 ble vedtatt holdt uforandret.

7. Valg. Valgkomitéens innstilling ble lest opp og enstemmig vedtatt bortsett fra sekretærjobben. Her kom det opp to forslag, Henrik Schibsted og Bjørn Wallin, og styret ble bedt om selv å ta avgjørelsen på første styremøte.
Det nye styret ble:
President: Eirik Holm
Visepresident: Frank Henriksen
Kasserer: Marius Throndsen
Sekretær: Bjørn Wallin/Henrik Schibsted
Styremedlem: Bjørn Wallin/Henrik Schibsted
Varamedlem/styremedlem: Bjørn Rabben
Øvrige tillitsverv
Revisor: Tone Brun
Valgkomité: Skjalg Iversen
Torbjørn Tynning
Redaktør Citrophile: Roland Mauseth
Hokksundlageret/teknisk sjef: Arne Lund
Medlemsarkivet: Jan T. Bjørnsen
Markedsføring og salg av Jubileumsboka: Torbjørn Tynning

8. Innkomne forslag.
-Det var fremmet forslag om å utnevne Harald Kulstad til æresmedlem for sitt lange og verdifulle virke i og for klubben herunder også for den store innsatsen i forbindelsen med Jubileumsboka ”Kunsten å vedlikeholde en gudinne”. Forslaget fikk stor tilslutning og ble vedtatt med applaus. Da Kulstad selv dessverre var forhindret fra å møte, skulle æresbevisningen, en flott plakett, overrekkes ham på et senere tidspunkt.
-Ny hjemmeside. Det ble gitt en orientering om bakgrunnen for å etablere en ny hjemmeside for klubben og årsmøtet ga deretter styret fullmakt til å bruke inntil kr. 25.000,- til dekning av eksterne kostnader i forbindelse med dette.

9. Forslag om vedtektsendringer. Følgende vedtektsendringer ble vedtatt etter en del diskusjon:

Ny §9:
Klubben ledes av et styre som består av: President, Visepresident, Kasserer, Sekretær og 2 Styremedlemmer. Alle styremedlemmer velges for et år.

Ny §11:
Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juli. Her fremlegges årsberetning og regnskap for foregående år, samt budsjett for neste år. Videre foretas det valg som beskrevet i §9 og §10. Innkalling skal skje med 2 ukers varsel på klubbens nettside og/eller eget innkallingsskriv. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med simpelt flertall bortsett fra ved oppløsning av klubben ( §15 ).

Ny §13
Opprinnelig ordlyd beholdes, men ”votering” byttes ut med ”behandling”.

10. Sted for årsmøte 2011.
En representant for CX-klubben ga en orientering om en søknad om neste års landstreff som de ville arrangere i Trondheimsområdet. I tillegg til de tre nærværende klubbene, ville de også inkludere XM-klubben på dette treffet. Etter denne orienteringen oppfordret styret til kommentarer, både til treffsted, program og XM-klubbens deltakelse. Det var tydelig positiv interesse både for det fremlagte forslaget og for å innlemme XM-klubben som deltaker.
Konklusjonen ble at årsmøtet støttet søknaden fra CX-klubben i Trondheim.

Etter at ordstyrer avsluttet selve årsmøtet ble det oppfordret til et kort ordskifte om Hokksundlagerets skjebne. Bakgrunnen var at omsetningen av deler og medlemmenes behov synes å ebbe ut samtidig som klubben hvert år pådrar seg en fast utgift på kr. 22.000,- til husleie. Likeledes oppfattes mye av vareutvalget som ukurant og svært vanskelig å få solgt. Før man foretok seg noe mer ivret flere røster fra salen for å styrke markedsføringen, og gjennomføre andre tiltak for å øke bruken av lageret. Styret tar dette til etterretning og vil se på saken. På neste årsmøte søker styret å legge fram en plan for den videre drift av lageret.

01.06.10
Eirik Holm
referent