Feilsøking i tenningsanlegget

Tidligere forklarte jeg hvordan tenningssystemet på bilen virker, nå går vi derfor videre med å forklare hvordan dette kan feilsøkes, hvordan stiften og tenningstidspunktet kan justeres og hvordan / hvorfor stiften kan forandre tenningen. Hvis noen er interessert i hvordan elektronisk tenning virker, ta da kontakt pr. telefon eller brev og fortell dette, ellers vil jeg ikke skrive noe om dette siden D-modellen ikke har dette originalmontert. Jeg vet at noen har montert elektronisk tenning og derfor kanskje er interessert. Er du forresten klar over at de som har montert el. tenning har dårligere tenning nå enn før? Dette er nemlig ofte vanlig pga for lite kunnskap, dette gjelder også på autoriserte verksteder.

Men tilbake til det tekniske. For feilsøking er det lurt å lage et måleutstyr bestående av en modifisert tennplugg, Fig. 1. Dette gjøres ved å skjære av nederste delen av gjengene på pluggen, dette for å få et elektrodegap på ca 1 cm. De fleste bruker en vanlig plugg, men dette er ikke godt nok fordi motstanden blir for liten. Når pluggen (ikke den modifiserte) sitter skrudd inn i motoren får den ekstra motstand pga trykk, bensin-/luftblanding osv. For at vi ikke skal lure oss selv må vi derfor simulere denne motstanden ved å øke elektrode avstanden. Det finnes egentlig ingen fasit på hvordan feilsøkingen skal skje, men det er lurt å ta det systematisk.

Hvis bilen ikke vil starte, sett inn prøvepluggen etter coilen som vist på figur 2. Er det gnist her settes prøvepluggen inn i stedet for tennpluggen, Fig. 3. Er det ikke gnist nå er feilen i pluggledninger, fordeler lokk eller motor, kontroller derfor disse delene. Hvis det er gnist når prøvepluggen monteres i stedet for pluggen er feilen i bensinsystemet.

Hvis det ikke er gnist på noen av de stedene vi har prøvet, test da primærkretsen. For å teste dette kontroller du at det er spenning på kontakten ved coilen, på ledningen som kommer fra tenningsbryteren, se Fiq. 3. Bruk voltmeter eller prøvelampe. Er det ikke spenning; er det feil mellom batteri og coil, ta delmålinger. Hvis det er spenning gå videre til stiften og kontroller stiftåpning og at stiften sitter ordentlig på plass og ikke er slitt. Det er mest trolig at feilen ligger her så ta gjerne denne kontrollen først og prøv så å starte.

Kontroller nå ledning mellom fordeler og coil hvis bilen ikke starter. Kontroller videre kondensator, plugger og coil.

Hvordan kontrolleres så coilen? Med et ohm-meter kan motstanden i primær og sekundærviklinger måles, motstanden bør være:

  • i primævikling: 2 ohm
  • i sekundærvikling: 8,5 kilo ohm

Hvis du vet at primærkretsen er OK koples prøvepluggen inn rett etter coilen, gnistrer det ikke da er coilen defekt. Dette til tross for at ohm-meteret viser riktig. Husk at gnisten kommer først når motoren dreies med tenningen på, gjerne ved hjelp av starteren. Kondensatoren testes ved å måle om det er gjennomgang i kondensatoren (det skal det ikke være). Oppladingen av kondensatoren skjer ved å kople den til f.eks. batteriet, ta så vekk kondensatoren og ta ledningene sammen, det må komme en gnist hvis ikke er kondensatoren defekt. Ut i fra hva som står foran skal du nå kunne feilsøke og kontrollere tenningsanlegget.

Jeg vil derfor gå videre å forklare hvordan stiften jobber og hvordan den kan forandre tenningstidspunktet. Jeg skrev i forrige nr. at når stiften åpner oppstår det en gnist på pluggen. Stiften har derfor til oppgave å åpne ved riktig tidspunkt og være sammen så lenge at magnetfeltet rundt primærviklingen i coilen rekker å bygge seg opp, noe slik at del oppstår en god gnist.
For å styre når stiften skal åpne er det en overføring fra kamakselen via kamhjulet i fordeleren. Kamhjulet har 4 kammer siden motoren har fire sylindre. Tenningstidspunktet kan justeres ved å løsne fordeleren og vri på den. Da vil stiften vris i forhold til kamhjulet og dermed åpne stiften før eller senere og dermed blir også gnisten (tenningen) tidligere eller senere. Hvis stiftåpningen er liten vil tenningen komme senere enn hvis stiftåpningen er stor, dette p.g.a. at hvis stiftåpningen er liten ligger kontaktene på stiften lengere sammen og det tar lengre tid før stiften åpner seg og dermed en senere tenning. Ut ifra dette ser du at når tenningsanlegget skal justeres opp må stiften justeres før tenningen. Nå som du vet hvordan stiften jobber kan vi gå i gang å justere dette.

Justering av stift

Drei motoren sakte til et av hjørnene på kamhjulet løfter hammeren (på stiften) maksimalt opp. Åpningen mellom kontaktflatene kan nå kontrolleres ved hjelp av søkerblad. Tykkelsen på søkebladet som skal brukes er oppgitt i tekniske datablader. Søkerbladet bør være tørt og rent.

Ved justering løsner du festeskruen 2, se Fig. og forskyve ambolten (stiften) til riktig avstand. Skru så til festeskruen igjen og kontroller eventuelt efterjuster på nytt. På biler med kassettstift må stiftåpningen måles med kamvinkelmåler og justeres ved å skru på skruen i kasettstiften til rett verdi er oppnådd. Kamvinkelmåler kan også brukes i stedet for søkerblad på biler uten kasettstift.

Justering av tenning (statisk)

I clutch-huset er det et hull som skal benyttes til å stille motoren i øvre dødpunkt. Et tilsvarende hull er i svinghjulet og disse to hullene skal stemme overens når motoren er i øvre dødpunkt. Sett ett 5 mm bor e.l i clutch-huset og få en medhjelper til å dreie motoren ved hjelp av sveiven eller det ene forhjulet, til du kjenner at boret treffer hullet svinghjulet.

Nå står motoren i øvre dødpunkt så nå kan tenningen justeres. Løs derfor fordeleren og vri den til det punkt at stiften begynner å åpne seg og skru så fast fordeleren igjen. Som hjelp kan du kople på en prøvelampe som vist på figuren. Når stiften åpner vil lampen begynne å lyse. I samme slengen som du har motoren på riktig sted merk av på reimhjulet at fortenningen er o° (gradskiven under vannpumpen).

Ta til slutt boret ut fra clutchhuset. Nå som du har tegnet et merke på reimhjulet kan du justere tenningen med stroboskoplampe neste gang. Stroboskoplampen koples til 1. eller 4. sylinder (kommer an på hvilken sylinder du satte merket på). Du skal da kunne justere tenningen på 22° fortenning. På gradskiven vil du da lese av 11° siden reimhjulet går med halvparten av farten til svinghjulet.