Klubbens vedtekter

Revidert etter årsmøtet mai 2016

§1. Klubbens navn er Citroën DS/ID Klubb Norge

§2. Klubbens formål er å sørge for å ta vare på, bistå med å restaurere, skaffe deler og informasjon til, hjelpe hverandre med, og glede oss over D-modellene

§3. Medlemsblad skal om mulig utgis alene eller sammen med andre Citroënklubber

§4 Medlemmer. Enhver kan tas opp som medlem av Citroën DS/ID Klubb Norge. Alle klubbens innendørsaktiviteter skal være røykfrie.

§5. Innmelding foretas ved betaling av riktig kontingent over klubbens konto. Kvitteringen fungerer som medlemskort.

§6. Utmelding meddeles styret, eller skjer automatisk dersom kontingenten ikke blir betalt til fastsatt tid.

§7. Kontingent fastsettes av generalforsamlingen eller av styret med fullmakt fra generalforsamling.

§8. Driftsår og regnskapsår løper fra 01-1 til 31-12.

§9. Klubben ledes av et styre som består av: President, Visepresident, Kasserer, Sekretær og 2 Styremedlemmer. Alle styremedlemmer velges for et år.

§10. Andre tillitsverv. I tillegg til styre velges også: redaktør, revisor og valgkomite ( to personer ). Etter ny generalforsamling konstituerer styret teknisk sjef, deleansvarlig og bibliotekar. Disse velges for et år og innkalles til styret kun ved behov.

§ 11. Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juli. Her fremlegges årsberetning og regnskap for foregående år, samt budsjett for neste år. Videre foretas det valg som beskrevet i §9 og §10. Innkalling skal skje med 2 ukers varsel på klubbens nettside og/eller eget innkallingsskriv. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med simpelt flertall bortsett fra ved oppløsning av klubben ( §15 ).

§12. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene har forlangt dette skriftlig. Innkallelse og beslutninger som i §11.

§13. Vedtektsendringer. Forslag til vedtektsendringer sendes klubben styre innen 1. mai, og tas opp til behandling på generalforsamlingen samme år.

§14. Andre forslag. Ethvert medlem kan fremme forlag som tas opp på generalforsamling. Forslag sendes styret innen 1. mai.

§15. Oppløsning av klubben kan kun skje på generalforsamling der minst halvparten av medlemmene er tilstede, og der minst 3/4 av de tilstedeværende stemmer for oppløsning. Er ikke et tilstrekkelig antall medlemmet møtt opp, innkalles til ny generalforsamling med 2 ukers varsel, der det kreves 3/4 flertal for oppløsning uavhengig av oppmøteprosent. I tilfelle oppløsning skal klubben delelager og andre eiendeler overlates til forening med tilsvarende interesser.